Oppstart hos logoped

Oppstart hos logoped

Logopedtimer betalt av privatperson

Situasjon
Man kan kjøpe logopedbehandling privat, uten henvisning fra offentlige etater eller helsepersonell. Dette kan blant annet være til hjelp hvis man er usikker på behovet for behandling, og ønsker hjelp av fagperson til å vurdere status og gi råd om veien videre.
Betingelser
Det er ingen formelle krav til bestilling av logopedtimer som betales av privatperson.
Rutine for oppstart
Ta kontakt med Logopedsenteret på telefon eller epost, for å registrere behov og avtale tid for oppstart av behandling.
Betaling
Faktura for gjennomførte logopedtimer sendes månedlig på e-post.

Logopedtimer betalt av kommune

Situasjon
Ved behov for logopedbehandling kan den enkelte kommune vedta å betale for logopedtimer.
Betingelser
I følge opplæringsloven (§5) og barnehageloven (§31) har barn med særlige behov rett på spesialundervisning. Logopedtimer kan være en del av kommunens spesialpedagogiske tilbud. Privatpraktiserende logoped kan levere denne tjenesten hvis kommunen ikke har ansatt logoped, eller at kommunal logoped ikke har kapasitet til å gi behandling.
Logopedsenterets betingelser for gjennomføring av kommunalt betalte behandlingstimer: Vilkår ved kjøp av logopedtimer
Rutine for oppstart
 1. Før oppstart av logopedtimer må det foreligge dokumentasjon fra kommunen på bestillingen. Denne dokumentasjonen er enten et enkeltvedtak om logopedisk oppfølging for barnet, eller en direkte bestilling via e-post fra kommunal vedtaksmyndighet (vanligvis rektor eller barnehageleder).
 2. Hvis kommunen ikke har logopedtilbud sendes bestillingen til Logopedsenteret for registrering på en av følgende måter:
  1. Post til adresse Dr Randers gate 5, 1830 Askim
  2. Digitalt i Altinn eller Digipost, til Logopedsenteret AS med orgnummer 927309823.
  3. Leveres fysisk ved oppmøte
 3. Når bestilling er på plass avtales tid for oppstart av behandling med foresatte eller skole/barnehage.
Betaling
Faktura for behandlingstimer sendes til den enkelte kommune basert på opplysninger i bestillingen.

Logopedtimer betalt av HELFO

Situasjon
Behov for logopedbehandling som har en medisinsk årsak dekkes av HELFO.
Betingelser
I følge folketrygdloven (§5-10) har man rett til undersøkelse og behandling hos logoped, hvis behandlingen er av vesentlig betydning for pasientens sykdom og funksjonsevne. Det er et vilkår at man før behandling er henvist fra lege. HELFO kan gi støtte til undersøkelse og behandling hos privatpraktiserende logoped etter folketrygdloven hvis kommunen ikke gir støtte til behandling etter opplæringsloven/barnehageloven (se Logopedtimer betalt av kommune). Les mer på helsenorge.no
Rutine for oppstart
 1. Lege skriver henvisning til logoped. Henvisningen må minimum inneholde dato, henvisningsdiagnose (med diagnosekode), legens HPR-nummer, navn og signatur.
 2. Henvisning sendes til Logopedsenteret:
  1. Post til adresse Dr Randers gate 5, 1830 Askim
  2. Digitalt i Altinn eller Digipost, til Logopedsenteret AS med orgnummer 927309823.
  3. Leveres fysisk ved oppmøte
Betaling
Logopedsenteret har avtale om direkteoppgjør med HELFO. Dette betyr at faktura for behandlingstimer sendes til HELFO.